KARIBU SHOP - registrácia
Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš užívateľský zážitok. Súhlasíte s používaním všetkých cookies?

Informácie o cookies


Zahrada Vašich snov > Registrácia

Prístupové údaje Ajax indikátor


Kontaktné údaje

SídloDoručovacia adresa (ak sa líši)
Súhlas vedením účtu


GDPR informácie

Tento on-line obchod a predajca rešpektuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov - tzv. GDPR.

Vyhlásenie:

Tento on-line obchod ani predajca nezhromažďuje ani nevyužíva žiadne osobné údaje o kupujúcom za účelom ich komerčného využitia. Všetky osobné údaje sú v systémoch predávajúceho uložené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. 

Aké osobné údaje spracovávame a uchovávame a z akých dôvodov? 

Spracovávame a uchovávame tieto osobné údaje - meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, email:

  • Osobné údaje sú v databáze on-line obchodu uchovávané a spracovávané po dobu spracovania objednávky a desiaty deň po vypršaní práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy v zákonnej dobe (tj. 24 dní od prevzatia tovaru) alebo 24 dní po neprevzatiu / stornu objednávky dôjde k ich automatickému vymazaniu. Pokiaľ kupujúci odsúhlasí založenie a vedenie osobného účtu v on-line obchode, tak sú jeho osobné údaje uchovávané po dobu trvania súhlasu. 
  • Osobné údaje sú v ekonomickom systéme predávajúceho uchovávané a spracovávané
    •  po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia z právneho dôvodu uchovania daňových dokladov podľa zákona 235/2004 Zb v platnom znení - Zákon o DPH 
    • po dobu až 15 rokov odo dňa nákupu z právneho dôvodu možnosti realizácie zmluvných záručných podmienok podľa zákona č. 89/2012 Zb. v platnom znení (občiansky zákonník) 
    • spracovávané na základe právneho dôvodu podľa zákona 563/1991 Zb. v platnom znení - Zákon o účtovníctve - povinnosť vystavenia riadnych daňových dokladov s údajmi predpísanými zákonom z dôvodu splnenia kúpnej zmluvy 
    • spracovávané na základe právneho dôvodu podľa zákona 586/1992 Zb. v platnom znení - Zákon o dani z príjmu - splnenie daňovej povinnosti na základe riadne vystavených daňových dokladov vystavených z dôvodu splnenia kúpnej zmluvy

Odovzdávame niekomu Vaše osobné údaje?

Osobné údaje kupujúceho (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, email) môžu byť predávajúcim odovzdané výhradne dopravcovi (aby vedel komu a kam objednaný tovar dopraviť) ako spracovateľovi osobných údajov na základe právneho dôvodu (splnenie kúpnej zmluvy uzavretej v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník v platnom znení). Okrem dopravcov nebudú osobné údaje predávajúcim odovzdávané tretím osobám. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať osobné údaje kupujúceho iba takým ďalším dopravcom - spracovateľom, ktorí poskytujú dostatočné technické a organizačné opatrenia, aby bola zaistená maximálna ochrana poskytnutých osobných údajov.

Ako kupujúci máte tieto práva:

Právo na prístup - predávajúci je povinný kupujúcemu na požiadanie oznámiť, aké všetky jeho osobné údaje sú spracovávané a uchovávané. Ide však o zhodné údaje, ktoré uvádzame vyššie, resp. ktoré sú k nahliadnutiu v užívateľskom účte kupujúceho v on-line obchode, ak kupujúci súhlasil s jeho vedením.

Právo na prenositeľnosť  - kupujúci má právo na vyžiadanie získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte (napr. Formát XLS, CSV, TXT).

Právo na opravu - kupujúci má právo na opravu nesprávne uvedených osobných údajov, opravu môže vykonať kupujúci priamo vo svojom užívateľské účte alebo o ňu požiadať predávajúceho.

Právo na výmaz - platí v prípade, že osobné údaje budú spracovávané protiprávne, nebol daný súhlas rodičov (u detí do 16 rokov) alebo už neexistuje ďalší dôvod pre spracovanie. V on-line obchode sú osobné údaje bez poskytnutého súhlasu k dlhšiemu vedeniu účtu po vypršaní doby k odstúpeniu od zmluvy automaticky mazané. Kupujúci má právo vo svojom uživateľskom účte odvolať súhlas s vedením účtu a tým ihneď dôjde k vymazaniu účtu (a tým aj všetkých osobných údajov) z on-line obchodu. Predavajúci vo svojom ekonomickom systéme eviduje osobné údaje výhradne na základe vyššie uvedených právnych dôvodov a tie po dobu trvania právneho dôvodu nemožno vymazať.

Právo namietať a právo k obmedzenému spracovaniu - v niektorých prípadoch právneho dôvodu nemožno právo na vymazanie uplatniť, potom však stále môžete podať námietku a žiadať o obmedzené spracovanie údajov - viď právo na vymazanie. Osobné údaje v systéme predávajúceho však nie sú nijako komerčne spracovávané ani nikomu poskytované.

Právo byť zabudnutý - správca vykoná primerané kroky, aby vaše osobné údaje boli vymazané aj smerom do minulosti (s výnimkou spracovania osobných údajov na základe právneho dôvodu - viď Právo na vymazanie a právo vzniesť námietku).

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE